Vosta Charter

1. Clubvisie


1. Vosta Staden wil garant staan voor een kwalitatieve jeugdopleiding. De middelen om aan deze kwaliteit te voldoen, zijn:

– het aanbieden van doelgerichte trainingen gegeven door een gemotiveerde, enthousiaste trainer met de nodige kennis van zaken (we streven naar gediplomeerde trainers).
– het aanbieden van een voldoende trainingsfrequentie: er wordt wekelijks 2 keer getraind per ploeg. 
– het deelnemen aan toernooien.
– het begeleiden van de trainers door de jeugdcoördinator. 


2. De club vervult een sterk pedagogische functie. Enerzijds via onze algemene gedragscode willen wij de jongeren aanzetten tot een gedisciplineerde houding tegenover de sport, tegenover zichzelf, de trainer, medespelers, bestuursleden, medewerkers, supporters, scheidsrechters en tegenstanders. Anderzijds verwachten wij van de trainer een voorbeeldfunctie naar de jongeren toe en dat deze bij ongepast gedrag van de jongere op een geschikte manier optreedt.


3. We zijn een volleybalclub. Het is nooit onze bedoeling om afgewerkte volleybalproducten af te leveren, maar wel om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom hechten we veel belang aan het sociale gebeuren. Onze club moet een plaats worden waar jongeren zich goed voelen onder en met mekaar, een plaats waar ze vrienden ontmoeten (en wellicht vrienden maken voor het leven).


4. Uiteraard vinden we de prestaties van onze speelsters tijdens wedstrijden belangrijk. Toch willen we stellen dat in de normale competitie het resultaat ondergeschikt is aan de prestatie. Daarom ook krijgt iedereen die voldoende aanwezig is op de trainingen (en uiteraard voldoende aanwezigheid, de juiste inzet en motivatie toont) speelkansen. Per uitzondering, indien een ploeg in competitie uitzicht heeft op een kampioenstitel, kan er in sommige wedstrijden gespeeld worden voor het resultaat.

In de bekercompetitie is de afspraak dat we wèl voor het resultaat gaan. Dit houdt in dat we een selectie maken van spelers/speelsters met het beste niveau (dus ook van een eventuele lagere leeftijdscategorie) en voor winst gaan.
Onze damesploegen gaan vanzelfsprekend altijd voor winst, zowel in de reguliere competitie als in de bekercompetitie.


5. Iedereen die wil volleyballen is welkom in de club, op voorwaarde dat de jongere zich houdt aan de opgestelde gedragscode en een gemotiveerde houding vertoont.


6. Lidgelden worden nooit terugbetaald. Enkel wanneer men voor aanvang van de eerste training een medisch attest bezorgd dat de speelster volleybal als sport niet meer mag uitoefenen betalen wij onder voorbehoud het lidgeld terug. De club behoudt ook het recht om hiervan af te zien indien er sprake zou kunnen zijn van misbruik of misleiding. 
2. Taken van de jeugdcoördinator


2.1  Naar club en trainers toe


  1. De jeugdcoördinator werkt de sportieve structuur van de club uit, stelt de technische leerlijn en de (eind)doelstellingen per niveau op.

     2. Hij/zij informeert de trainers over de technische leerlijn en de einddoelstellingen en ziet er op toe dat de trainers deze naar goed behoren en kunnen uitvoeren.


     3. Hij/zij is voor de trainers steeds aanspreekbaar indien zij vragen of problemen hebben en zoekt samen met hen naar een oplossing.


     4. Hij/zij begeleidt de trainers in hun training geven: oefenstof aanbieden,  training observeren, bijsturen waar nodig,...


     5. Hij/zij maakt, in samenspraak met de trainers, de ploegindeling voor het nieuwe seizoen.
     2.2  Naar de jongeren en ouders toe.


     1. De coördinator zorgt er bij de ploegindeling voor dat de jongeren trainen en spelen op het geschikte niveau: dit niveau is niet afhankelijk van de leeftijd. Hij houdt ook rekening met         socio-emotionele factoren bij de ploegindeling.


     2. De coördinator volgt de jongeren op,  gaat te rade bij de train(st)er en bekijkt trainingen of wedstrijden. 


     3. Hij staat open voor eventuele reacties van speelsters en ouders en tracht eventuele geschillen uit te praten.


     4. Indien de jongere ongepast gedrag heeft vertoond, zal de jeugdcoördinator, in samenspraak met het bestuur, een sanctie ondernemen indien dit nodig geacht wordt en dit melden      aan de betreffende speelster en de ouders.


     5. De coördinator zorgt voor de verduidelijking en de communicatie van de clubvisie naar de ouders toe.     3. Verwachtingen van de train(st)er


     1. Eerst en vooral wordt er verwacht dat de train(st)er een voorbeeldfunctie vertoont (zelf afspraken nakomen, matig met alcohol, verzorgde taal en voorkomen, niet roken in het bijzijn     van de jongeren, sportief gedrag, pedagogisch verantwoord handelen…)


     2. De train(st)er kijkt strikt toe of de jongeren zich houden aan de opgestelde regels in de gedragscode. Hij houdt de jeugdcoördinator op de hoogte indien de jongere ongepast                  gedrag vertoont.


     3. Indien de train(st)er niet aanwezig kan zijn op een training of wedstrijd, zorgt hij/zij in de eerste plaats voor een vervanger. Indien er geen vervanger wordt gevonden, verwittigt hij/zij      zelf tijdig alle betrokken speelsters (via whatsapp groep). Geen enkele jongere mag voor een gesloten deur worden afgezet door de ouders !


     4. Indien de train(st)er als laatste heeft training gegeven in de zaal, blijft deze wachten tot alle speelsters de zaal hebben verlaten.


     5. Taken van de trainer buiten het training geven:

     – bij uitwedstrijden de licenties meenemen en terugleggen in de kast
     – informatie en mededelingen van club/jeugdcoördinator doorgeven aan de speelsters
     – bij clubacties: kaarten, pralines uitdelen en dergelijke en ook geld ontvangen van de spelers/speelsters
     – spelers/speelsters aansporen om kaarten, pralines… te verkopen en mee te helpen bij clubactiviteiten
     – aanwezig zijn bij trainersvergaderingen.
     – toezien dat iedereen tijdig in de zaal is en het net is opgesteld
     – blessures van speelsters melden aan de jeugdcoördinator
     – een handje toesteken bij clubactiviteiten
     – ervoor zorgen dat de zaal en de kleedkamers ordelijk en opgeruimd worden achtergelaten
     – nieuwe speelsters melden aan de jeugdcoördinator

     4. Verwachtingen van de ouders


     1. Algemeen


     – er voor zorgen dat het kind tijdig aanwezig is op training, wedstrijd of activiteit
     – het kind moet gekleed zijn in een aangepaste uitrusting en schoeisel
     – het kind heeft een verzorgd voorkomen
     – belangstelling tonen voor het kind en haar gekozen sport  (komen supporteren op wedstrijden)
     – het kind mee begeleiden tot aan de zaal
     – het kind motiveren om voluit te gaan, afspraken na te leven, beter te doen, een sportieve houding aan te nemen, plezier te hebben.
     – interesse hebben voor de club van het kind: naar activiteiten gaan (of meehelpen), de club steunen (kaartenverkoop ed.)


     2. Tijdens wedstrijden


     – het kind aanmoedigen en stimuleren op een positieve manier (geen destructieve taal of reacties vertonen)
     – volleybal is een ploegsport: niet enkel het eigen kind aanmoedigen maar de ganse ploeg.
     – respecteer de beslissingen van de train(st)er, de scheidsrechter.
     – er is maar 1 train(st)er: enkel hij/zij geeft instructies aan de speelsters
     – tijdens competitiematchen is het resultaat ondergeschikt aan de prestatie: stimuleer het kind en de ploeg om mooi volleybal te spelen
     – eventuele geschillen over beslissingen van de train(st)er worden op een rustige manier uitgepraat met de coach (liefst niet vlak na de match, maar op een later tijdstip)
     – sportief zijn naar de tegenstander toe (niet anti-supporteren)
     – een voorbeeldfunctie vertonen naar de jongeren: matig met alcohol, niet roken in bijzijn van de jongeren…
     – vervoer bij uitwedstrijden:  - geen roekeloos rijgedrag vertonen en zich aan de wegcode houden.

                                                          - Als chauffeur geen alcohol nuttigen.
     5. Verwachtingen van de speler: Gedragscode


     Zie www.vosta.be/club/gedragscode


     6. Verwachtingen van de aangeduide scheidsrechters


     1. Tijdig op de afspraak zijn (10 minuten voor de opwarming begint).
     2. Indien de scheidsrechter niet kan fluiten, verwittigt deze de verantwoordelijke en wordt er zelf voor een vervanger gezorgd.
     3. Er wordt steeds onpartijdig gefloten.
     4. Op de hoogte zijn van de reglementen. Indien nodig worden deze toegelicht.
     5. Fair play komt op de eerste plaats.